<% Dim IsLogin IsLogin = Session("status") if IsLogin<>1 then response.redirect("login.asp?login=no") end if Dim admin admin = Session("admin") %> Edycja Akapitów <% Dim id id = Request("id") sql="select * from akapit where id =" & CStr(id) set rs=dbc.Execute(sql) %>
OKREŚL TREŚĆ AKAPITU
<% Dim kategoria kategoria = CStr(rs("kategoria")) if kategoria="0" then %> <%end if%>
nagłówek akapitu
" class="input" size="50">
treść akapitu
zdjęcie ilustrujące
<% sql1="select * from images where art =" & CStr(id) set res=dbc.Execute(sql1) dim count count = 1 %> <% 'while not res.eof %> <% count = count +1 'res.MoveNext 'wend %>
" class="input" size="52">
 
<% Dim publikuj publikuj = CStr(rs("publikuj")) %>
OKREŚL POŁOŻENIE AKAPITU
akapit ma się pojawiać na stronie
checked <%end if%>> Na czasie
checked <%end if%>> Album - zdjęcia koncertowe
checked <%end if%>> Album - zdjęcia prywatne
checked <%end if%>> Album - artykuły
checked <%end if%>> Drobizagi - press room
checked <%end if%>> Kalendarz
checked <%end if%>> Historia
pozycja na stronie (od 1 do 1000)
" align="right" class="input">
publikuj
<%end if%>>